YWCA PATTAYA

    ในปี พ.ศ.2520 ทางสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯได้ริเริ่มจะจัดโครงการที่จะช่วยฝึกวิชาชีพให้แก่สตรีที่ด้อยโอกาสที่เมืองพัทยา โดยได้มอบเงินให้นางทิวลิป  ยอร์ช เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการชุมชน ให้จัดกิจกรรมขึ้นที่เมืองพัทยา โดยเช่าบ้าน 2 ชั้น ขึ้นที่ถนนพัทยาสาย 2 และเปิดชั้นเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า ประกอบการทำอาหาร และงานฝีมือ ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายบริการุชมชนได้ไปสังเกตการณ์เดือนละครั้ง

ENVIRONMENT

SOCIAL WELFARE

มีโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากมาย
-โครงการปลูกป่าชายเลน
-โครงการโลกสีเขียวด้วยมือเรา
-โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด
-โครงการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้
-โครงการขยะแลกไข่

                            อ่านต่อ..
โครงการเกี่ยวกับสังคม
-โครงการตรวจวัดสายตา
-โครงการครอบครัวอบอุ่น
-โครงการอาหารกลางวัน


             อ่านต่อ..