กิจกรรมสมาชิก

22 กันยายน 60 ข่าวสาร - กรุงเทพ
สมาคมฯ จัดกิจกรรมพาสมาชิก เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านกุฏิจีน  วัดซางตาครู้ส  ริ้มรสอาหารโปรตุเกส
วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.00-15.00น. โทร022873136 ต่อ 515