มอบวุฒิบัติให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561

2 มีนาคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ

มอบวุฒิบัติให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561

 
เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ปฐมวัย  YWCA  กรุงเทพ ทำการสอนในระบบมอนเตสซอรี่  บนพื้นฐาน พระคัมภีร์    ได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัติให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ เป็นการส่งเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนที่จะศึกษาหาความรู้ มีความมานะ พยายามที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปกครองที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและปั่ญหาต่างๆ เพื่อความสำเร็จในอนาคตของบุตรหลาน

คุณมาลาตี   โกสุม  เลขาธิการ  สมาคมฯ  เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา พร้อมให้โอวาสและกล่าวแสดงความยินดี ในครั้งนี้ด้วย