วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 แบ่งปันพระวจนะโดย นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ  " ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นไป "  ผู้นำนมัสการ โดย นางสาวจิระพร  ปิ่นเพชร ณ ห้องประชุมคุณหญิงสุคนธ์ ชั้น 5อาคารแมคฟาร์แลนด์ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ

                     

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 แบ่งปันพระวจนะโดย นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ในหัวข้อ "การทำงานเป็นทีม " ผู้นำนมัสการ โดย คุณสมโชค ไวยรัตน์ ณ ห้องประชุมคุณหญิงสุคนธ์ ชั้น 5 อาคารแมคฟาร์แลนด์ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ"

                      

 
View Detail