คุณลานทิพย์ ทวาทสิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ คุณปิยนุช สิวายุ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน และคุณมาลาตี โกสุม เลขาธิการ ร่วมกับคริสตจักรวัฒนา มูลนิธิวัฒนาเพื่อชีวิต โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ศิษย์เก่าวัฒนาฯ และชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน นำเงิน และสิ่งของ/เครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้ทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการรับใช้ชาติ เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2017 ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จาก พันเอกคมกฤช รัตนฉายา ผู้บัญชาการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผบ.กกล.ทพ.จชต.) และคณะ

View Detail
1.มอบทุนการศึกษา
นางนิภวัลย์ องุ่นศรี ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และกรรมการฝ่าย คุณกฤติกา สิวายุ คุณปิยนุช สิวายุ คุณมาลาตี โกสุม เลขาธิการ มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย - อาชีวะ และปริญญาตรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ชั้น2 สมาคมYWCAกรุงเทพฯ