สมาคมYWCAกรุงเทพ มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และนมัสการครบรอบ 70 ปีสมาคมฯ
ในวาระการประชุม นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิก นางสุชาดา ตีระพัฒนกุล
อธิษฐานเปิดนางสุดาวัลย์ คงธรรม รายงานงบดุล และอธิษฐานปิดโดย ดร.อภิรดี โชตินันทเศรษฐ์ 
เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2560 ห้องอับดุลราฮิม