พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

23 กรกฎาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ กรรมการอำนวยการสมาคมฯ 

23 กรกฎาคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
23 กรกฎาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ กรรมการอำนวยการสมาคมฯ ที่ปรึกษาฯเลขาธิการ และตัวแทนคณะกรรมการจัดงาน YWCA DIPLOMATIC CHARITY BAZAAR 2018 มาดาม Gracita Tolentino ภริยาเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย มาดาม Sirin Artinian ภริยากงสุลกิตติมศักดิ์อาร์เมเนียประจำประเทศไทย นางจูหลิง จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษาฯ มอบเงินสนับสนุนโครงการต่างๆของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 600,000 บาท โดยแบ่ง ออกเป็น 4โครงการ โครงการละ 150,000 บาท ดังนี้
1. โครงการคืนเสียงสู่โสต 2. โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น 3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อผู้พิการและทุพพลภาพ 4. โครงการผ่าตัดเนื้อต้อลม โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และคุณหมอประจำแต่ละโครงการเป็นผู้รับมอบ