พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

กิจกรรม "รักตน รักคน รักษ์โลก"เพื่อเสริมสร้างพัฒนาให้ความรู้ ความเข้าใจ

23 กรกฎาคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
สมาคมYWCAกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม "รักตน รักคน รักษ์โลก"เพื่อเสริมสร้างพัฒนาให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องของการรักนวลสงวนตัว การป้องกันตนเองในการถูกละเมิดทางเพศ เรียนรู้สิทธิตนเองและผู้อื่น การรักตนเองและรักผู้อื่นและการรักษาธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้าง ในระหว่างวันที่23-25 กรกฏาคม 2561 ระดับชั้นประถมศึกษา ป.4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร/โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม/โรงเรียนวัดโคกเพลาะ/โรงเรียนวัดหนองปรือ/โรงเรียนวัดทรงธรรม ในจังหวัดชลบุรี (โรงเรียนที่อยู่ในโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ ศูนย์ชลบุรี)