พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

About Us YWCA OF BANGKOK

ติดต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

พัฒนาเยาวสตรี   ทำดีด้วยรัก

 

Jane

นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน

นายกสมาคมฯ

พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

YWCABANGKOK.COM

                          contact.ywcabkk@gmail.com                                             

 
Mike

 

YWCABANGKOK.COM

พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

YWCABANGKOK.COM

 
John

003

YWCA OF BANGKOK

พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

YWCABANGKOK.COM

YWCA กรุงเทพฯ

13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 02-287-3136, 02-286-1936 02-286-3310 contact.ywcabkk@gmail.com