การเรียนการสอนตามแนวคิด มอนเตสซอรี่ บนพื้นฐานพระคัมภีร์

 

เด็กต้องการอะไร?  
 
เด็กต้องการความรักที่มั่นคง  ไม่มีข้อแม้ และประเมินค่าไม่ได้
ต้องการรู้ว่ามีผู้สนใจ เอาใจใส่เขา และเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดหรือทำเป็นสิ่งสำคัญ
ต้องการให้ทุกคนรู้ว่า เขาเป็นคนพิเศษ ฉะนั้นความทรงจำ
พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นผลจากความเชื่อมั่นในประสบการณ์ความรักที่ได้รับมา


แนวทางการเรียนการสอน
 
ชีวิตช่วงแรกของเด็กสำคัญที่สุด คือรับการหล่อหลอมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  และสติปัญญา   
บุคลิกภาพ ประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงนี้มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างการพัฒนาในขั้นต่อไป
ฉะนั้นเราจำเป็นคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่มี ความรัก  ระเบียบ ความมั่นคง ด้วยการดูแลเด็กแต่ละคนเป็นสำคัญ
สอนความคิดใหม่ๆให้กับเด็กตามลำดับ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สร้างความกระตือรือร้นในการเรียน

 

เด็กปฐมวัย  เรียนรู้กันอย่างไร?
 
สถานศึกษา แห่งนี้ อบรมเลี้ยงดูเด็กให้ได้เรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย
คือ เตรียมเด็กให้มีพัฒนาการด้านต่างๆ เพื่อสามารถเรียนรู้ในขั้นสูงขึ้นไป  
ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การแสดงออกในด้านการพูด วินัย ความมีระเบียบ  พัฒนาความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
คุณค่าในชีวิตพร้อมทั้งพัฒนา กล้ามเนื้อมือให้พร้อมเขียน  โดยไม่บังคับให้เขียนก่อนที่จะจับดินสออย่างถูกวิธี 
   แนวการสอนระบบมอนเตสซอรี่ แห่งนี้ใช้พระคัมภีร์เป็นรากฐาน  ใช้อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้อย่างเฉพาะเจาะจง
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก พัฒนาการใช้งานที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน 
เด็กจะเรียนรู้จากการทำงาน(ลงมือทำ) อย่างมีขั้นตอน มีระเบียบวินัย

 


              “มือของเด็กๆ เป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่ของเด็กเล็ก พวกเขาเรียนรู้โดยการปฏิบัติ”