พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

ANNUAL REPORT

5 พฤศจิกายน 55 ข่าวสาร - กรุงเทพ

 


   

รายงานประจำปี
เป็นการรวบรวมกิจกรรมทุกอย่างของสมาคมฯ

ทั้งของกรุงเทพฯ /ศูนย์ชลบุรี /ศูนย์พัทยา

       สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ  สนับ สนุนการพิทักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกปะการัง และปลูกป่า เป็นต้น สำหรับพันธกิจการศึกษา สมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัดสร้างห้องสมุด ห้องเรียนอนุบาล ห้องคอมพิวเตอร์ พัฒนาอาคารเรียน ตลอดจนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สำหรับพันธกิจด้านสังคมสงเคราะห์ สมาคมฯได้จัดโครงการฟื้นฟูหนุนใจผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ต้องขังในฑัณทสถานหญิง โครงการครอบครัวอบอุ่น เพื่อพัฒนาสตรีให้มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณธรรม และจริยธรรม ทุกๆโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว สมาคมฯ ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง

      สมาคมฯ ได้พัฒนาอาคารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจุจุบัน สมาคมฯ มีห้องพักที่สวยงาม สะอาดและปลอดภัย สำหรับรับรองผู้ที่มาพักทั้งจากในและต่างประเทศ ที่ศูนย์ชลบุรี สมาคมฯ มีสระว่ายน้ำ และศูนย์ออกกำลังกายที่ทันสมัยไว้บริการสมาชิกและผู้สนใจ