การศึกษา          |        ห้องพัก-ห้องประชุม           |         กรรมการอำนวยการ        |          แกลอรี่             |        ดาวน์โหลด 

พันธกิจ

สมาคมฯ ดำเนินพันธกิจการศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย และนักเรียนอนุบาลในหลักสูตรคริสเตียนมอนเตสเซอรี่ ให้เด็กเรียนรู้ความรักของพระเจ้า คุณค่าของตนเองการแบ่งปันการช่วยเหลือ และการรับใช้ผู้อื่น เด็กจะมีการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ เชื่อฟังและเคารพผู้ใหญ่ ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ เด็กเรียนรู้จากความจริงผ่านพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งเปรียบเหมือนเมล็ดพืชแห่งคุณความดีที่หว่านลงในชีวิตของเด็กและจะเจริญเติบโตในภายภาคหน้า  สมาคมฯมีสถานศึกษา คือ สถานศึกษาปฐมวัย YWCA กรุงเทพฯ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
พัฒนาเยาวชน
อ่านรายละเอียด ปิด
สมาคมฯ จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะ ทางด้านภาษา การพูด งานศิลปะ นันทนาการ การกีฬาการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย โดยจัดเป็นค่ายกลางวัน ค่ายต่างจังหวัด ค่ายภาษาอังกฤษต่างประเทศ การฝึกพูดในที่ชุมชน ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้จัดสำหรับเยาวชนหลากหลายวัย ตั้งแต่อายุ 6 ถึง 18 ปี ได้รับความสนใจจากปกครองและนักเรียน กิจกรรมเยาวชนยังเป็นโอกาสในการเสริมสร้างผู้นำเยาวชน โดยให้พวกเขาได้ฝึกการเป็นพี่เลี้ยง การนำเกมส์ กีฬาการพูดต่างๆ ทำให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพและทักษะเป็นอย่างดี
สมาชิกสัมพันธ์
อ่านรายละเอียด ปิด
สมาคมฯ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกไรับประโยชน์ และรับพระพรจากพระเจ้ายังเป็นโอกาสให้สมาชิกได้รู้จักซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆของสมาคมฯ กิจกรรมสำหรับสมาชิกจะประกอบด้วย การเรียนพระคัมภีร์ในทุกครั้ง ส่วนกิจกรรมอื่นๆจะเปลี่ยนไปตามความสนใจตามความเหมาะสม เช่น การทำงานฝีมือ การจัดดอกไม้ การออกกำลังกาย ทัศนศึกษา ฯลฯ สมาคมฯยังจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้ร่วมกันทำคุณประโยชน์ต่อสังคม อาทิการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยมะเร็ง คนชรา ผู้ประสบภัยสึนามิ เป็นต้นกิจกรรมเหล่านี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี
สมาคมฯ รณรงค์หารายได้ในทุกรูปแบบ เช่น งานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา ทินัดดามาตุ ครบ 4 รอบ งานออกร้านนานาชาติของคณะภริยาทูตที่ประจำในประเทศไทย การเยี่ยมชมทำเนียบทูต งานกาลาดินเนอร์ งานแฟชั่นโชว์ ฯลฯ เพื่อนำรายได้มาช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ของสมาคมฯ และสนับสนุนองค์กรต่างๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ทั้งในและต่างประเทศ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS และครอบครัว รณรงค์จักรยาน เพื่อเยาวชนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งการช่วยเหลืออื่นๆ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน และประเทศชาต
สมาคมฯ มีนโยบายในการบริหารสินทรัพย์และการเงินของสมาคมฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มีอัตราเสี่ยงน้อยที่สุด และเพิ่มพูนรายได้ให้มากยิ่งขึ้นสมาคมฯ จึง ปรับปรุงห้องพักเป็นที่พักรายวัน และรายเดือน ปรับปรุงสถานที่และห้องประชุมให้เช่าบริการ พัฒนาพื้นที่ชั้น 9 อาคารกรุงเทพประกันภัย สร้างเป็นสำนักงานให้เช่า ส่วนพื้นที่ชั้นล่างอาคารจอดรถสร้างเป็นร้านค้าให้เช่า รายได้เหล่านี้นำมาพัฒนาพันธกิจของสมาคมฯ และดำเนินงานสังคมสงเคราะห์
สังคมสงเคราะห์
อ่านรายละเอียด ปิด
สมาคมฯ จัดหาทุนการศึกษาใน “โครงการแม่อุปถัมภ์”เพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู้ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว โดย ขอการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 500 ทุนต่อปี สมาคมฯ ยังจัด “วันลูกพบแม่” เพื่อให้พ่อแม่อุปถัมภ์ได้พบกับนักเรียนทุนปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีโครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนที่โรงเรียนและที่บ้าน เพื่อติดตามผลการเรียนและความเป็นอยู่ ตลอดจนช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหา
 ฝ่ายศาสนา มุ่งเน้นการประกาศข่าวประเสริฐตามหลักความเชื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ด้วยการสำแดงความรักของพระเจ้า ผ่านเนื้อหาของพระกิตติคุณ และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขัดสน ผู้ถูกทารุณกรรม เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รับการเล้าโลมใจ คำแนะนำ และมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต โดยการพึ่งความเมตตาจากพระเจ้า ฝ่ายศาสนายังจัดการนมัสการให้แก่พนักงานทุกสัปดาห์ การจัดรีทรีตประจำปี จัดงานคริสตมาสให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังประกาศพระกิตติคุณ ในสถานที่ต่างๆ อาทิ สถาบันมะเร็งแห่งชาติพญาไทศูนย์มะเร็งธัญบุรี ผู้ป่วยเด็กเรื้อรังโรงพยาบาลจุฬา ผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลจุฬา ผู้ป่วยและครอบครัวติดเชื้อ HIV /AIDS และนักเรียนโรงเรียนในโครงการแม่อุปถัมภ์ ฯลฯ ประกาศพระกิตติคุณโอกาสต่างๆ อาทิ วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันคริสตมาส เป็นต้น
บัญชี และ การเงิน
อ่านรายละเอียด ปิด
1. ควบคุมและดำเนินการระบบการจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ  ให้ครบถ้วนถูกต้องและตรงเวลา

2. จัดเก็บ/ควบคุม/ตรวจและดำเนินการด้านการเงินต่างๆ  ทั้งรายได้ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบัติขององค์กรอย่างเคร่งครัด

3. รักษาเสถียรภาพทางการเงิน ตามนโยบายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

4. เสริมสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อสมาชิก ผู้มาติดต่อ และสถาบันการเงินต่างๆอย่างต่อเนื่อง

5. เป็นตัวแทนองค์กร เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางการเงินต่างๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของสมาคมฯ

6. เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน ให้แก่ฝ่ายต่างๆจัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ