พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

พิธีเปิดโครงการผ่าตัดเนื้อต้อลม และมอบอุปกรณ์การแพทย์

11 เมษายน 60 แกลอรี่-กรุงเทพ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ นางสาวโนรีรัตน์ นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่าย

จัดหาทุน และนางมาลาตี โกสุม เลขาธิการฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผ่าตัดเนื้อต้อลม โดยสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity

Bazaar 2015 มาสนับสนุนโครางการผ่าตัดเนื้อต้อลม และอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี