พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

 เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

26 มิถุนายน 60 ข่าวสาร - กรุงเทพ
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางวรรณี พลอยพิสุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี