พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ สร้างสนามเด็กเล่น  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกถาวร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

5 มิถุนายน 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ สร้างสนามเด็กเล่น เพื่อการออกกำลังกายและเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกถาวร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร