พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

พิธีเปิดและมอบสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวชุม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

30 กันยายน 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
16 กันยายน 2561 สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ โดยนางสาวรัชดา รักพงษ์พิบูลย์ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุนฯ ร่วมพิธีเปิดและมอบสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวชุม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ และส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นอกจากนั้นได้มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา /อุปกรณ์การเรียน