พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบเงินสนับสนุนจำนวน 70,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมให้ชุมชน 

9 กรกฎาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ Mrs. Christina Macpherson ภริยาเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย Datin Catherina Christine Cherrian ภริยาเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย คณะกรรมการจัดงาน The 66th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2019ฯ นางจูหลิง จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 70,000 บาท ให้แก่สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเชื้อเพลิง 2 ร่วมใจ จำกัด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมให้ชุมชน โดยมีนายศุบุญเยี่ยม คงกระพันธุ์ ประธานสหกรณ์ฯ และนางสุเมธี อุ่นคำ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบ

9 July 2019, Mrs. Usana Sukhonthsub, President of YWCA of Bangkok, Mrs. Christina Macpherson, Spouse of the Ambassador of New Zealand, Datin Catherina Christine Cherrian, Spouse of the Ambassador of Malaysia, Diplomatic Executive Committee of the 66th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2019, Mrs. Juling Chirathivat, Advisor joining with Advisors to Board of Directors of YWCA of Bangkok donated THB 70,000 to Baan Munkong Chuea Phloeng 2 Co-Op to buy necessary stuff and equipment for activities in the community. Mr. Suboonyeam Kongkapan and Mrs. Sumetee Aunkham, President and Advisor of Co-Op respectively received the donation with pleasure.