จัดหาทุน 

งานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต ครั้งที่ 66