การศึกษา        |        ห้องพัก-ห้องประชุม         |         กรรมการและผู้บริหาร        |          แกลอรี่             |        ดาวน์โหลด

 
 
 

 
 
 
 

วิสัยทัศน์


 
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรี และเยาวสตรี ให้ธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมพลานามัยที่สมบูรณ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถาวรยั่งยืน เพื่อสันติสุขแห่งประชากรโลก โดยดำเนินการตามหลักข้อเชื่อ และศรัทธาแห่งคริสเตียน

จุดมุ่งหมาย

สมาคมฯ มุ่งพัฒนาภาวะผู้นำและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี เยาวสตรี และผู้ด้อยโอกาส ให้มีศักดิ์ศรี คุณธรรม จริยธรรม ยุติธรรม มีเสรีภาพ สุขภาพ ความปลอดภัย และร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยดำเนินตามหลักคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ สมาคมฯ มุ่งดำเนินตามคำสอนและถวายเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสต์ โดยกลุ่มสมาชิกสตรี อาสาสมัครเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและความเข้มแข็งให้แก่สตรี เยาวสตรี และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนทั้งในด้านการศึกษา สุขพลานามัย ความปลอดภัย ความมั่นคงในอาชีพ เสรีภาพ ความยุติธรรมและสันติสุขในการดำรงชีวิตในสังคม

คุณธรรมหลัก


 

หลักการปฏิบัติ

 
 • ดำเนินพันธกิจตามหลักคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์
 • มุ่งมั่นกระทำพันธกิจโดยพลังสตรีและอาสาสมัคร ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 • ตระหนักและเข้าใจในความแตกต่างหลากหลาย โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความอดทนและความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
 • ยึดมั่นในความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริต

การปฏิบัติ

 
 • ยึดมั่นในความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริต
 • สร้างภาวะผู้นำเพื่อยกระดับสถานภาพสตรีและเด็ก
 • เสริมสร้างเยาวสตรีให้เป็นผู้นำ
 • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์หลัก


 

เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของสมาคมฯ ทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนาและความยุติธรรมในสังคมสำหรับสตรีและเยาวสตรี

 
 • รวมพลังในการดำเนินการของสมาคมฯ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายและนำไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสมาชิก เยาวชน และกลุ่มสตรี ในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน คริสตจักร สถาบัน สถานทูต และบริษัท ห้างร้าน ให้ร่วมกันดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เสริมสร้างการดำเนินงานด้วยความศรัทธาและเข้าใจซึ่งกันและกันในทุกชนชั้น
 • เสริมสร้างสันติสุขให้กับโลก โดยมุ่งเน้นด้านสิทธิมนุษยชน สุขภาพอนามัย ปัญหาด้านยาเสพติด เศรษฐกิจ และความยุติธรรม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจคริสตจักร สถาบันและองค์กรคริสเตียนในการประกาศพระกิตติคุณ ทั้งในและต่างประเทศ

ใช้พลังการดำเนินการของสมาคมฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาภาวะผู้นำ และสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง

 
 • สนับสนุนให้สตรี เยาวสตรี อย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุกกลุ่ม ให้อยู่ในตำแหน่งผู้นำโดยการสรรหาและฝึกอบรมให้เกิดการรวมพลังอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 • มุ่งเน้นให้ผู้นำสตรีที่อุทิศตน ได้ใช้พลังสตรีในทุกวัยร่วมกันทำให้วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายของสมาคมฯ บรรลุผล
 • ใช้ศักยภาพของสมาคมฯ ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำสตรี เยาวสตรี ทั้งในและต่างประเทศส่งเสริมรูปแบบภาวะผู้นำ โดยตระหนักถึงมุมมองเรื่องเพศ สิทธิมนุษยชน และวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล

เพิ่มพูนความมีประสิทธิภาพของสมาคมฯ ด้วยการมีสมาชิกที่รอบรู้ทันโลกทันเหตุการณ์

 
 • เพิ่มพูนความมีประสิทธิภาพของสมาคมฯ ด้วยการมีสมาชิกที่รอบรู้ทันโลกทันเหตุการณ์
 • ส่งเสริมการปฏิบัติงานของสมาคมฯให้มีมาตรฐานที่ดีที่สุดในทุกด้าน
 • เสริมสร้างความสามารถในการดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงินและบุคลากร
 • ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ กับหน่วยงานอื่น
 • ตระหนักถึงเอกลักษณ์ และสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการดำเนินงานของสมาคมฯ
 • เสริมสร้างศักยภาพของสมาคมฯ ด้วยการดำเนินการที่เข้มแข็งและรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
 • เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนพันธกิจคริสตจักร สถาบันและองค์กรคริสเตียนในการประกาศพระกิตติคุณ
  • เสริมสร้างพันธกิจฝ่ายต่างๆ โดยใช้หลักคำสอนตามพระคริสตธรรมคัมภีร์ในการปฏิบัติการ
  • ร่วมมือกับคริสตจักร สถาบัน องค์กรคริสเตียน ในการประกาศพระกิตติคุณ