YWCA กรุงเทพฯ


 
สมาคมYWCAกรุงเทพฯ
ตั้งอยุ๋ในพื้นที่เขตสาทร กรุงเทพฯ ศูนย์กลางพันธกิจด้านต่างๆ อาทิ พันธกิจศาสนา พันธกิจสังคมสงเคราะห์ พันธกิจการศึกษา พันธกิจเยาวชน พันธกิจประชาสัมพันธ์และสมาชิก พันธกิจจัดหาทุน พันธกิจห้องพัก อาคาร สถานที่ เป็นต้น สมาคมฯดำเนินพันธกิจเพื่อเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสเพื่อประกาศเกีรยติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านพันธกิจต่างๆของทางสมาคมฯ
 

YWCA ชลบุรี

สมาคมYWCAกรุงเทพฯ_ศูนย์ชลบุรี
ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
อ.เมืองชลบุรี   จ.ชลบุรี
         ดำเนินพันธกิจต่างๆอาทิ พันธกิจสังคมสงเคราะห์
มอบ
ทุนการศึกษา จัดโครงการอาหารกลางวัน
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้านการศึกษา และ ครอบครัว เด็กพิการ พันธกิจศาสนา จัดนมัสการ และ จัดกิจกรรมวันคริสตมาสในโรงเรียนต่างๆ พันธกิจห้องพัก
 

YWCA พัทยา
 
สมาคมYWCAกรุงเทพฯ_ศูนย์พัทยา
ตั้งอยู่ในพื้นที่พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ดำเนินพันธกิจต่างๆ มากมาย มุ่งเน้นพันธกิจสังคมสงเคราะห์ การมอบทุนการศึกษา โครงการอาหารกลางวัน โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของชีวิตผู้ป่วย คนชรา ผู้ต้องขัง โครงการพิทักษ์สายตา มอบแว่นตา โครงการตรวจสุขภาพฟัน โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกปะการัง สร้างบ้านปลา และ โครงการศูนย์พักพิงชั่วคราวเยาวสตรี โครงการสานฝันให้เป็นจริง เป็นต้น