ที่ปรึกษา 
Mrs.Yuwadee Vanichvit อ.ยุวดี วาณิชวิทย์ 
Montessori based on the Bible   
องค์การพันธกิจฟ้าเมืองไทย