พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

 
ที่ปรึกษา 
Mrs.Yuwadee Vanichvit อ.ยุวดี วาณิชวิทย์ 
Montessori based on the Bible   
องค์การพันธกิจฟ้าเมืองไทย