พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK


               
 นางสาวอรพันธุ์  โชติเสรีพันธ์ 
ประธานฝ่ายพัฒนาเยาวสตรี / ประธานฝ่ายการศึกษา
Ms.Orapan Chotseripun 
Board Member

 
 
            คณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
  1. นางสาวอรพันธุ์        โชติเสรีพันธ์                  ประธาน
  2. นางมะลิวัลย์            พันธสัญญากุล
  3. ดร.วิภาวดี               ชีวะผลาบูรณ์
  4. นางสาวอมรรัตน์       มีพัฒน์