การศึกษา        |        ห้องพัก-ห้องประชุม         |         กรรมการและผู้บริหาร        |          แกลอรี่             |        ดาวน์โหลด


               
นางสาวอรพันธุ์  โชติเสรีพันธ์ 
ประธานฝ่ายพัฒนาเยาวสตรี / ประธานฝ่ายการศึกษา

Ms.Orapan Chotseripun 
Board Member

 
 
            คณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
  1. นางสาวอรพันธุ์        โชติเสรีพันธ์                  ประธาน
  2. นางมะลิวัลย์            พันธสัญญากุล
  3. ดร.วิภาวดี               ชีวะผลาบูรณ์
  4. นางสาวอมรรัตน์       มีพัฒน์