พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

 
นางวรรณี  พลอยพิศุทธิ์  (ประธาน)
Mrs.Wannee Phloyphisut
 
 
อนุกรรมการฝ่ายศาสนา
  1. นางวรรณี              พลอยพิศุทธิ์  (ประธาน)
  2. นางนิภวัลย์            องุ่นศรี
  3. ร.ศ.สุขใจ              น้ำผุด
  4. นางสาวสมรจิตต์    สิริอิสระนันท์
  5. นางแค๊ตลียา         ไตรศักดิพล
  6. อาจารย์พรสวรรค์   คุณากรธีรมิตร
  7. อาจารย์วรธิดา       พันธุพงศ์
  8. นางสาวสุชาดา      ตยานุกรณ์