พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK 
 

อาจารย์ สุริยันต์   วุฒิอุปถัมภ์
เจ้าหน้าที่ แผนกศาสนา