พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK 
         
            คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาเยาวสตรี
  1. นางสาวอรพันธุ์          โชติเสรีพันธ์                  ประธาน
  2. ดร.อภิรดี                  โชตินันทเศรษฐ์             
  3. นางมะลิวัลย์              พันธสัญญากุล               
  4. ศาสนาจารย์ดารณี     วราเศรษฐ์                      
  5. นางสาวนิมิตรา          ประดับชนานุรัตน์                    
  6. นางธาริณี                 เราเจริญพร