การศึกษา        |        ห้องพัก-ห้องประชุม         |         กรรมการและผู้บริหาร        |          แกลอรี่             |        ดาวน์โหลด 
         
            คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาเยาวสตรี
  1. นางสาวอรพันธุ์          โชติเสรีพันธ์                  ประธาน
  2. ดร.อภิรดี                  โชตินันทเศรษฐ์             
  3. นางมะลิวัลย์              พันธสัญญากุล               
  4. ศาสนาจารย์ดารณี     วราเศรษฐ์                      
  5. นางสาวนิมิตรา          ประดับชนานุรัตน์                    
  6. นางธาริณี                 เราเจริญพร