พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

 
 เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาเยาวสตรี

นางสาวจินดานุช      โชคดีภูษิต