การศึกษา        |        ห้องพัก-ห้องประชุม         |         กรรมการและผู้บริหาร        |          แกลอรี่             |        ดาวน์โหลด

  

 
หลักสูตรคริสเตียนมอนเตสซอรี่

 


ที่ปรึกษา 
 
Mrs.Yuwadee Vanichvit อ.ยุวดี วาณิชวิทย์ 
Montessori based on the Bible   องค์การพันธกิจฟ้าเมืองไทยคริสเตียนมอนเตสซอรี่  การเรียนรู้ที่มุ่งมองไปที่ชีวิตเด็กเป็นสำคัญ เด็กคือผู้ที่ได้รับการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยงานที่เหมาะกับวัย พัฒนาการและความพร้อมอย่างเป็นระเบียบขั้นตอน ทุกคนมีเสรีภาพ อิสระที่มีขอบเขตสำหรับเด็ก โดยการฝึกฝนด้านบุคลิกภาพ ให้เด็กมีความเคารพผู้ใหญ่ รู้จักเชื่อฟัง การขอบคุณ การฝึกฝนการควบคุมตนเอง มีความมั่นใจ  ซื่อสัตย์  ทั้งในการอยู่ร่วมกับคนอื่นต้องเรียนรู้การสร้างมิตรภาพ รู้จักช่วยเหลือ รักและมีเมตตา ด้วยความขยัน มีระเบียบ สร้างสรรค์เสมอ 

หากชีวิตน้อย ๆ เหล่านี้ ได้รับการปลูกฝังด้วยสิ่งที่งดงาม เชื่อได้ว่าจะเกิดผลได้อย่างสวยงามแน่นอน ด้วยวิธีการเรียนที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เลือกอย่างเสรี ทำให้การเรียนรู้นั้นสนุกสนานเริ่มจากงานชีวิตประจำวันที่เห็นเป็นประจำถูกประยุกต์มาไว้ในชั้นเรียน อุปกรณ์ประสาทสัมผัส ตามมาตรฐานของมอนเตสซอรี่สากล   วิธีการและอุปกรณ์ ที่ช่วยให้รู้จักค่าและตัวเลข จำนวน คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจอย่างมาก  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ก็ง่ายในการจดจำ นอกจากนี้เด็กได้เรียนรู้โลกกว้างเชิงวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจและน่าจดจำ พร้อมด้วยกิจกรรมนำสู่การฝึกมือให้พร้อมเขียน
   
ด้วยขั้นตอนพัฒนาการการเรียนรู้ที่เป็นลำดับ คือ การ  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  เด็กจะพร้อมในการก้าวไปอย่างมั่นคงด้วยความสุขยิ่ง

บุคคลิกลักษณะของเด็กมอนเตสซอรี่


เด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียนที่ใช้ในการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ควรได้รับการพัฒนาให้เกิดสิ่งต่างๆ
ดังต่อไปนี้
 
  • รักความมีระเบียบ  เด็กที่สามารถทำตัวได้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ของมอนเตสซอรี่แล้ว จะแสดงออกถึงการมีความสุขที่จะจัดสิ่งต่างๆ ให้มีระเบียบเรียบร้อย เพราะ   อุปกรณ์และของทุกอย่างที่มีวางเฉพาะเป็นลำดับอยู่แล้ว
  • รักในการทำงาน เด็กจะแสดงออกมาให้เห็นถึงสมาธิในการทำงานที่เลือกเอง มอนเตสซอรี่ได้บอกว่างานที่เด็กได้เลือกขึ้นมาเองตามธรรมชาติของเขาที่อยากจะทำ  อยากจะรู้ เด็กจะมีสมาธิในการทำงาน เพราะงานและกิจกรรมนั้นๆ ตรงตามความต้องการของเขา
  • สัมพันธ์กับความจริง มอนเตสซอรี่จะบอกว่า เด็กจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่แสวงหาและเข้าใจในสิ่งแวดล้อม  มีพัฒนาการแสดงถึงความหยั่งรู้ถึงลักษณะความจริงในขณะที่เขาเรียนรู้และปรับสู่สิ่งแวดล้อม
  • รักในความสงบและทำงานได้คนเดียว เด็กควรเพิ่มพลังของสมาธิสูงขึ้นเมื่อทำงานกับเด็กคนอื่นโดยที่เขาไม่เต็มใจ  มอนเตสซอรี่พบว่าในช่วงสงบของเด็กนี้ถึงจะเป็นช่วงสั้นๆ  นอกจากจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกของความมีวินัยในตัวเองแล้ว ยังได้ช่วยสร้างความสงบภายในจิตใจให้แก่เขาด้วย

 เบอร์ติดต่อ 02-287-3136 ต่อ 115 แผนกปฐมวัย