ประวัติส่วนตัว
ชื่อ       นางสาวปวีณา                นามสกุล      วังชัง
วันเกิด     8 พ.ย.2534                      อายุ  24   ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน:
74  ซ.ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง 5  แขวงขุมทอง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Mobile :   083-542-7018
ประวัติการศึกษา:
รับทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้น ป. 4 – 6       โรงเรียนขุมทอง
                       มัธยมต้น ม.1 - ม.6     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม
                      ปริญญาตรี ปี.1 – 4      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า -   
                                                          เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      สาขา: เคมีสิ่งแวดล้อม       
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในปี 2556
รับปริญญาบัตรในปี 2557
ปัจจุบันทำงาน:
บริษัท ฮาลามิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด
 
 
View Detail
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ       นางสาวดารากูล             นามสกุล      อาจหาญ
วันเกิด     14 ก.ค.2534                     อายุ  24   ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน:
       14/47  หมู่ 6  ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11110
Mobile :   091-414-1061
ประวัติการศึกษา:
รับทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้น ป. 2 – 6        โรงเรียนวัดกู้(นันทาภิวัฒน์วิทยา)
                       มัธยมต้น ม.1 - ม.6     โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
                      ปริญญาตรี ปี.1 – 4      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา: การท่องเที่ยวและการโรงแรม   คณะ: ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิชาเอก:  การโรงแรม
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในปี 2556
รับปริญญาบัตรในปี 2557
ปัจจุบันทำงาน:
บริษัท I Life  Management  Co,Ltd.
 
 
View Detail
จัดกิจกรรมพบเพื่อนใหม่    (เดือนมิถุนายน)
ครั้งที่ 16/58          วันเสาร์ที่  27 มิ.ย.58    มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ
                           คุณกฤติกา  สิวายุ    อนุกรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
                          สมาคมYWCA กรุงเทพฯ  ร่วมกับอาจารย์ชาติชาย  จารุวาที     
                           คริสตจักรใจผูกพันธ์และทีมงานอนุชน
 
 
View Detail
งานลูกพบแม่                         วันเสาร์ที่  22  สิงหาคม 2558
 
View Detail
การจ่ายเงินทุนการศึกษาโครงการแม่อุปถัมภ์  ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1        วันเสาร์ที่  20  มิ.ย.58   
ครั้งที่ 2        วันเสาร์ที่  14 พ.ย.58
จ่ายทุนการศึกษาผู้รับทุนระดับประถม + มัธยมต้น
 
View Detail
1.มอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครองที่เจ็บป่วย
2.ช่วยเหลือนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ
3.มอบชุดข้าวสารและอาหารแห้งให้กับครอบครัวนักเรียน
 
View Detail